Anasayfa / İş Fikirleri / Devletten Tarım Arazisi Kiralama Şartları (Başvuru)
tarım-arazisi-kiralama
Devletten Tarım Arazisi Kiralama 2021 Şartları

Devletten Tarım Arazisi Kiralama Şartları (Başvuru)

Devlet arazilerinin kiralanması işlemlerini T.C. Maliye Bakanlığına bağlı olan Milli Emlak Genel Müdürlüğü yürütmektedir. Hazine arazilerinin ve devletin mülkiyetinde olan alanların kiraya verilmesi Maliye Bakanlığının iradesine aittir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında yönetmelik ve genelgeler neticesinde bu tarz işlemler yürütülmektedir. Ancak bakanlık bünyesinde işlerin yavaş yürüyeceği hesaba katarak yerel bir birime yetki devri yapılmıştır. Yetki devri yapılan birim ise Valiliklerdir. Defterdarlıklar bu işlemleri yürütmekte olup kiralama işlemleri için izin alınması gerekmektedir.

Başvuru İşlemleri

Başvuru şartları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirlenmiştir. Bu araziler tarımsal, ticari, spor ve sosyal amaçlarla kullanılabilmektedir. Kiralama yapılacak işlem ve kiralanmak istenen yerin bildirilmesi koşulu ile yazılan dilekçe Defterdarlıklara ya da Mal Müdürlüklerine  teslim edilecektir. Başvurunuz incelenerek belirlenen usuller yolu ile kiralama işlemini gerçekleştirmeniz mümkün olabilir. İhaleye katılmanız ya da sıkı bir pazarlık yapmanız dahilinde talebiniz kabul edilecektir. Ancak Bakanlık tarafından belirlenen bazı alanların kiraya verilmesi söz konusu olmamaktadır.

tarım-arazisi
Tarım arazilerini kiralamak için başvurular valiliklere ya da defterdarlıklara yapılmaktadır.

Kira Kapsamı Dışında Tutulan Alanlar

Aşağıda yazılı olan alanlar hiçbir surette ihale ve pazarlık usulleri de dahil olmak üzere hiçbir surette kiraya verilemez. 300 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde bu alanlar tek tek belirtilmiştir.

 • Kamu hizmetleri için kullanılan alanlar,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığınca kiraya verilmeye uygun görülmeyen yerler,
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından kiraya verilmesi mümkün olmayan tabiat alanların içlerinde kalan taşınmazlar,
 • Tarım reformu dahilinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kiraya verilmesi mümkün olmayan araziler,
 •  Genelkurmay Başkanlığı tarafından askeri yasaklı olup kiraya vermenin mümkün olmadığı alanlar,
 • Orman Kanunu kapsamındaki alanlar,
 • Devlet tarafından özel olarak ayrılmış alanlar,
 • İbadet alanları,
 • Hak sahiplerine devir işlemlerinin yapılması gereken alanlar,
 • Su üretim tesisleri ve yer altı suları olan araziler,
 • Maden Kanunu dahilinde madencilik faaliyetlerinde kullanılan alanlar,
 • Doğal sit alanları ve doğal bölgeler ve belirtilmeyen ancak kiralanmaz kararı devlet tarafından verilen alanların kiralanması mümkün olmayacaktır.
TAVSİYE:  Müşteri Neden Kaçar? Kaybetme Nedenleri Geri Gelmesi İçin 3 Yol

Kiraya Verilebilecek Olan Alanlar

Yukarıda sayılan alanlar dışındaki bölgeler Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Valiliklerin kapsama alanında olarak kiralamaya karar verme yetkileri kendilerine aittir. Kiralama işlemleri ihale ve pazarlık olmak üzere iki usule göre yapılabilmektedir. Araç kiralama ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

ihale
İhale ve pazarlık usulleri ile tarım arazisi kiralanabilir.

İhale Usulü

Kiraya verilme konusunda en çok başvurulan yöntemlerden biri ihale yöntemidir. 3 adet ihale yöntemi vardır.

 • Kapalı teklif yöntemi
 • Açık teklif yöntemi
 • Pazarlıktır.

Senelik kira beledi merkezi idarenin belirlediği bütçe kanunu neticesinde belirlenen tutarlara kadar yapılacak olan ihalelerde açık teklif, bu sınırı aşan tutar için yapılacak olan ihaleler ise kapalı usule göre yapılmaktadır. Kapalı ya da açık ihale usulüne uygun olmayan taşınmazlar ise pazarlık usulü kullanılarak kiraya verilir.

Pazarlık Usulü

Kullanış özelliği bakımından Bakanlık tarafından değerlendirilip açık ya da kapalı ihale usulü uygun görülmeyen araziler pazarlık yöntemi ile kiraya verilmektedir. Bu araziler;

 • Tarım arazileri,
 • Bakanlık tarafından belirlenen bölgelerin dışında kalan araziler,
 • Geçici hizmet amaçlı araziler,
 • Para çekme alanları olabilecek arazilerin bankalara kiralanması,
 • Genel bütçe dışındaki alanların kamu kurumlarına kiralanması,
 • Ağaçlandırma faaliyetleri için kiraya verme,
 • Reklam levhası asmak için kiraya verme,
 • Balıkçılık faaliyetleri için ilgili kooperatife kiraya verme,
 • Şehircilik Bakanlığı tarafından ahşaptan iskelelerin kiraya verilmesi,
 • Mevzuatta belirlenen kişilere kiraya verme,
 • Sağlık ve hizmet amacı ile bazı vakıf ve STK’ lara kiraya verme,
 • Üniversitelere, kanun ile kurulan kurumlara, meslek kuruluşlarına kiraya verme,
 • Yöresel ürünlerin satışı için kiraya verme,
 • KİT’ lere kiraya verme,
 • Baz istasyonlarının kurulması için kiraya verme,
 • Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamında kiraya verme işlemleri yapılabilir.
tarım-arazisi-kiralama2
Tarım arazileri 10 yıllık süre ile kiralanabilir. Devletin uygun görmesi ile bu süre uzatılabilir.

İhale ve Pazarlık İşlemlerine Katılamayacak Şahıslar

Kanunda belirtilen şartlara göre bazı kişiler kiralama işlemi yapamazlar.

TAVSİYE:  Para Ödüllü Yarışmalar 2021 Yılında Devam Ediyor

Bu kişiler;

 • İdareciler,
 • İhale ve pazarlık usulleri için görevlendirilen yetkili amirler,
 • İhale sürecini yürütenler,
 • Bu kişilerin eş ve ikinci dereceye kadar olan akrabaları,
 • Herhangi bir ihaleye katılması yasaklana kişilerdir.

İhaleye Katılabilmek İçin Aranan Şartlar

İhaleye katılabilmek için şahıslardan ya da tüzel kişilerden bazı şartları yerine getirmeleri istenir.

 • Yasal olarak yerleşim yeri sahibi olmak,
 • Türkiye sınırları dahilinde adres göstermek,
 • T.C kimlik numarası ya da vergi numarası bildirimi,
 • İstenen teminat ücretinin yatırılması,
 • Defterdarlığın isteyeceği belgeleri hazır etmek,
 • Bağlı bulunulan kurumu gösterir belge,
 • Tüzel kişiler için ise, temsil edecek kişinin işletmeyi temsil ettiğini kanıtlayan belgeye ihtiyaç vardır. Bu belgeler ile Mal Müdürlüklerine ya da Defterdarlıklara başvurulması yeterli olacaktır.

Kira Süreleri

Hazine arazileri 10 yıllık süre itibari ile kiralanır. Turistik bölgelerde kurulacak tesisler için kiralanacak olan araziler için ise sürenin uzaması mümkün olmaktadır. Maliye Bakanlığınca belirlenecek olan alanların 10 yıl süre ile yukarıdaki belirlenen usulleri göre kiralanması söz konusudur. Tahmini kira bedelinin %10‘undan az olmamak ve % 30′una kadar geçici teminat ödenmesi gerekir. Ancak tarım arazileri için az toprakla işlem yapacak çiftçilerden geçici teminat alınmayabilir. Bir yıllık kira bedelinin ise % 6’sı tutarına kesin kiralama tazminatı ödenir. İhale kararları 15 iş günü içinde sonuçlanmak zorundadır. Süre geçerse ihalenin bozulmasına karar verilir. İlan tarihi bu süre hesaplanırken hesaba katılmaz.

tarla
Kesin ve geçici teminat verilerek kiralama işlemleri tamamlanır.

Teminat İşlemleri

İhale işlemleri devam ederken bu sürede sizden kesin teminat ya da geçici teminat istenebilir. Ayrıca kanunda teminat gösterilebilecek belgeler de sayılmıştır. TL cinsinden paralar, bankalar ve finansal kuruluşlardan alınabilecek olan teminat mektupları, ihracatını Hazine Müsteşarlığının yaptığı iç borçlanma senetleri ya da bu senetlerin yerine geçebilecek olan belgeler teminat yerine geçebilir. Arazi bedelinin % 10′ undan az olmamak şartı ile geçici teminat alınır. Kesin teminat ise yıllık kira bedelinin % 6 ‘ sı hesaplanarak bulunur. Merkezi yönetim bütçe kanununun verdiği izin dahilinde bir parasal sınır tespit edilir. Bu tespit edilen miktarın ölçüsünde en az 15 iş günü içerisinde karar verilir. Bu sürede karar açıklanmazsa ihalenin reddine karar verilir. Sözleşme yapıldıktan sonra kiracının sözleşmeyi feshetmek istemesi durumunda kendisinden Amme Alacakları Kanunu kapsamında ödemediği kiralar, gecikme zammı ve belirlenen oranlarda tazminat alınır.

TAVSİYE:  Doğalgaz Faturasından Bıktı Girişimci Oldu

Ancak tarım arazilerinin feshi durumunda hiçbir tazminat talep edilmez.

Sözleşmenin Sona Ermesi

Yönetmelikte kira sözleşmesini sona erdiren haller de belirtilmiştir.

 • Sürenin sona ermesi
 • Kiracının tutumları nedeni ile sözleşmenin bozulması
 • Sözleşmenin idarenin bilgisi olmadan devredilmesi
 • Kiracının vefatı
 • Kiracının iflas ederek mal varlığı kaybetmesi
 • Kiracının ağır hastalığa yakalanması
 • Kiracının tutukluluk durumu sözleşmeyi sona erdiren hallerden sayılmaktadır.

Sizde tarım amaçlı ya da ticari, kültürel, turizm vb. amaçlarla devlet tarafından kiraya verilmek sureti ile ayrılan arazileri kiralayabilirsiniz. İhale ve pazarlama usulleri ile 10 yıllığına devletin kiracısı olabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız.


Hakkında Ekonomi Uzmanı (N)

Ekonomi konusunda bilgi ve deneyim sahibiyim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir